Serviciul de Asistență Comunitară a Protopopiatului Ortodox RomânTurda

Serviciul social ,,Serviciul de asistenţă Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda” din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Turda, cod serviciu social 8899 CZ-PNV, înfiinţat şi administrat de furnizorul: Protopopiatul Ortodox Român Turda, acreditat conform Certificatului de acreditare seria: AF, nr. 003637, din data de 15.06.2017, cu sediul în municipiul Turda, judeţul Cluj , str. Gheorghe Lazăr nr. 25, deţine Licenţă de funcţionare provizorie Nr.4429 din 19.04.2019.

                 Scopul Serviciului de asistenţă comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda este: prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente a unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizare şi/sau excludere socială prin acordarea de servicii sociale la nivel individual, de grup şi/sau comunitar.

                 Beneficiarii serviciului sunt :

 1. Persoanele, familii, grupuri și comunități aflate în situații de dificultate (situație în care o persoană, familie, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială);
 2. Toți cetățenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene și ale acordurilor și tratatelor la care România este parte. Acestea au dreptul de a fi informate asupra conținutului și modalităților de acordare a măsurilor și acțiunilor de asistență socială.

 

                 Servicii sociale acordate: Serviciul de asistenţă comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda, oferă în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele servicii sociale:

 1. servicii de informare și consiliere care privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială (violența în familie, traficul de persoane, delincvență, etc.) precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 2. educaţie extracurriculară (educaţie pentru sănătate, educaţie pentru prevenirea consumului de alcool, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, promovarea unui stil de viaţă sănătos);
 3. facilitarea accesului pe piaţa muncii;
 4. procurarea actelor de identitate;
 5. activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
 6. colectarea şi distribuirea de ajutoare materiale şi alimentare;
 7. alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a comunităţii privind respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere sociale, seminarii, conferinţe, mese rotunde, workshop- uri, campanii etc.

ACCESAREA SERVICIILOR SOCIALE

Serviciile sociale dezvoltate în cadrul serviciului se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal precum și din oficiu. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează la sediul Serviciul de Asistență Comunitară Protopopiatul Ortodox Turda.

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE:

 •           acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin, carte de identitate);
 •           certificat de naștere/căsătorie/ deces/hotărâre judecătorească de divorț, livret de familie;
 •           acte doveditoare proivind veniturile realizate (cupon pensie, plasament familial, indemnizație persoană cu dizabilități, adeverință de salariu, etc.);
 •          acte doveditoare privind încadrarea în muncă;
 •          acte doveditoare prinvind starea de sănătate (certificate medicale, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.);
 •          alte acte doveditoare privind situația de dificultate .

 

                Raport anual privind activitatea Serviciului de Asistenţă                 

Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda – anul 2023

 

 

Serviciul de Asistenţă Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda, cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Protopopiatul Ortodox Român Turda, cu sediul în Turda, str.Gheorghe Lazăr nr.25, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003637 din data de 15.06.2017 și având licența de funcționare seria LF nr.0009955 din data de 14.12.2019.

Scopul Serviciului nostru este prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente a unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizare sau excludere socială prin acordarea de servicii sociale axate pe creşterea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii la nivel individual, de grup sau comunitar.

Serviciul de Asistenţă Comunitară se adresează următoarelor categorii de beneficiari: copii, familii defavorizate, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie şi persoane bolnave care suferă de anumite afecţiuni.

În cadrul Serviciului nostru au beneficiat de servicii sociale un număr de 460 de persoane aflate în dificultate din care un număr de 40 de persoane beneficiază de serviciile noastre cu caracter permanent iar restul de  beneficiari reprezintă grupuri de persoane aflate în dificultate care beneficiază de servicii sociale fără caracter permanent. Au fost acordate următoarele servicii sociale : informare și consiliere – 58 de persoane ; ajutoare materiale și financiare ( cumpărarea de medicamente, de alimente, achitarea unor intervenții medicale, plata facturilor de apă, curent electric și gaze naturale) – 25 familii cu venituri mici, 15 persoane vârstnice , 10 persoane bolnave, 25 de copii din familii cu risc social, 310 persoane cu dizabilităţi (adulți și copii) ; decontul cheltuielilor legate de  școală – 21 copii.

Începând cu luna iulie 2022, Protopopiatul Ortodox Român Turda, prin Serviciul de Asistență Comunitară, în parteneriat cu Parohia Turda Capelă II  derulează Proiectul “Burse școlare”. În anul școlar 2022-2023 au fost acordate 18 burse școlare în valoare de 2500 lei pentru 18 elevi.

Bursele școlare sunt acordate elevilor care provin din familii cu risc social care nu pot asigura copiilor toate resursele materiale pentru frecvenţa şcolară și continuarea studiilor. Proiectul oferă suport financiar în cuantum de 2500 lei pe an școlar fiecărui elev pentru achiziția de: rechizite școlare, uniformă, echipament sportiv, îmbrăcăminte, încălţăminte, bilete de transport la şcoală, alimente de bază, activităţi recreative, activități extrașcolare (excursii, tabăre) şi suport în funcţie de nevoile fiecăruia.

Înscrierea în proiect a elevilor a avut loc cu precădere în perioada iulie – septembrie 2022  și a fost condiționată de procedura proiectului care prevede evaluarea viitorului bursier din punct de vedere educativ și social, evaluarea situației materiale a  familiei, ancheta socială, vizita socială și avizul comisiei de acordare a bursei.

Scopul proiectuluiu este susţinerea în vederea continuării studiilor şcolare, a obţinerii de rezultate şcolare crescute şi a evitării  situaţiei de risc şcolar, susținând continuarea studiilor, obţinerea de rezultate şcolare crescute; facilitarea accesului la meditaţii şcolare, consiliere şi orientare și suport material în funcţie de nevoile personale ale fiecărui bursier. De asemenea fiecare bursier este monitorizat cu privire la frecventarea cursurilor şi la rezultatele şcolare obţinute. Monitorizarea se realizează periodic, la finalul fiecărui modul de învățare după structura anului școlar.

În anul școlar 2023-2024 numărul bursierilor a crescut ajungând la 21, față de 18 anul trecut. Ne propunem să sprijinim cât mai mulți copii în vederea îmbunătățirii situației școlare și de asemenea să implicăm și să responsabilizăm comunitatea locală în prevenirea abandonului școlar și în creșterea accesului la educație.

În luna aprilie, în preajma Sărbătorilor Pascale au beneficiat de ajutor material constând în pachete cu alimente un număr de 15 familii, suma alocată fiind 510 lei.

Cu ocazia Zilei Copilului au beneficiat de pachete cu dulciuri un număr de 36 copii aflați în evidența noastră.

Pe perioada verii au fost organizate tabere de vară pentru copiii din 8 parohii ale Protopopiatul nostru.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, parohiile din Câmpia Turzii au oferit o masă caldă persoanelor în vârstă singure care frecventează Biserica.

Parohia Ortodoxă Turda Veche desfășoară un proiect de acordare de locuințe sociale. Parohia deține 17 imobile în Turda, în zona centrală, pe care le închiriază unor persoane cu o situație financiară precară, percepând sume mici, restul suportând parohia.Astfel, în cursul anului 2023 chiria pentru cele 17 familii chiriașe percepută de parohie a fost de 17.700 lei, față de 212.400 lei cât ar costa chiria integrală, diferența fiind suportată de parohie.

În perioada Postului Crăciunului s-au desfășurat numeroase activități de într-ajutorare a familiilor și persoanelor cu situație materială precară. Astfel s-a organizat în protopopiatul nostru colecta , în urma apelului din Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind însemnătatea “Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și a “Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești” prin care au fost ajutate peste 800 de persoane cu alimente (3500 kg), medicamente, îmbrăcăminte și încălțăminte (1500 kg).De asemenea, suma colectată a fost de 60.288 lei.

Serviciul nostru a oferit în preajma Sărbătorii Nașterii Domnului, pachete cu alimente unui număr de 15 familii aflate în evidența noastră, suma alocată fiind de 570 lei.

Serviciul de Asistență Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda funcționează cu un număr total de 3 persoane din care : personal de conducere – 1 coordonator serviciu, personal de specialitate – 1 asistent social, personal administrativ – 1 contabil.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor serviciului de asistență comunitară au la bază principiul respectării demnității persoanei umane, a fraternității și solidarității creștine prin promovarea legăturii dintre viața spirituală și cea filantropică. În acest sens, fiecare preot în parohia pe care o păstorește este preocupat de ajutorarea semenilor aflați în nevoi, cunoscându-și prioritățile și posibilitățile de sprijin pe care le are. Serviciul nostru se află în strânsă colaborare cu fiecare preot și consiliu parohial pentru identificarea persoanelor aflate într-o situație de risc, pentru ca împreună să participăm la prevenirea și reducerea situațiilor de dificultate de natură socioeconomică, de sănătate, izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială. De aceea fiecare preot, ca și colaborator al serviciului nostru este voluntar care a ales să deservească persoanele aflate în dificultate. Numărul voluntarilor care s-au alăturat serviciului nostru este de 74, iar resursele financiare folosite pentru ajutorarea celor aflați în nevoi provin din donațiile credincioșilor la Cutia milei. În decursul acestui an s-au adunat la Cutia milei, până la această dată,  40.000lei.

Serviciul de Asistenţă Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda este finanţat din Fondul “Filantropia” în valoare de 4046 lei, din donaţii  ocazionale ( anul acesta donațiile făcute au fost în îmbrăcăminte și încălțăminte suma ridicându-se la 600 lei) și sponsorizări pentru proiectul “Burse școlare” în valoare de 45.000 lei.

Scopul Serviciului de Asistenţă Comunitară este acela de a furniza servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor, comunităților şi persoanelor aflate în dificultate, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor bolnave, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din protopopiatul nostru prin acordarea de servicii axate pe creșterea incluziunii sociale la nivel individual, de grup și comunitar.

 

 

Asistent social,

Feurdean Ioana-Viorica